Aktualności

AKTUALNOŚCI

Seminaria informacyjno-promocyjne Partnerstw Lokalnych

Pojęcie "partnerstwa lokalnego" jest niemalże nieznane w mazowieckich miejscowościach, stąd w ostatnim kwartale 2008 roku Partnerstwa zorganizowały 10 seminariów promujących tą metodologię współpracy na poziomie lokalnym. Uczestnikami spotkań byli przedstawiciele instytucji z partnerstwa, a także tych pozostających poza partnerstwem, przedstawiciele sąsiednich gmin i innych jednostek. Seminaria promocyjne zorganizowano w następujących miejscowościach:


 • 26.08 - Liw (udział partnerstwa ze Słupna i z Zielonki - Grupa Partnerska "Cudu nad Wisłą")
 • 12.09 - Słupno (udział Partnerstw z Michałowic i Krasnosielca)
 • 11.10 - Żyrardów
 • 20.10 - Zalesie
 • 13.11 - Łomianki
 • 24.11 - Michałowice (udział Partnerstw z Żyrardowa, Różana i Krasnosielca)
 • 03.12 - Różan
 • 12.12 - Mokotów
 • 15.12 - Sochaczew
 • 18.12 - Pionki

W niektórych seminariach uczestniczyli przedstawiciele innych Partnerstw Lokalnych, będąc zarówno ich uczestnikami, jak i aktywnymi prelegentami. Łącznie w seminariach wzięło udział 270 uczestników. Kilka z seminariów miało charakter tematyczny, tj. prezentowało nie tylko samo partnerstwo, ale i jego dominujący zakres działania czy priorytety merytoryczne dla funkcjonowania. Dobrym tego przykładem była konferencja zorganizowana przez Partnerstwo dla Mokotowa na temat polityki wobec rodziny w warszawskiej Dzielnicy Mokotów (propozycja zespołu tematycznego "Dzieci, młodzież, rodzina" działającego w ramach Partnerstwa).

Szkolenia wyjazdowe i stacjonarne dla Partnerstw Lokalnych

W okresie październik-grudzień 2008 dla Partnerstw Lokalnych, z którymi współpracuje Stowarzyszenie BORIS zorganizowane zostały szkolenia związane z ich funkcjonalnym wsparciem w zakresie zarządzania organizacją pracy i projektami.


Temat "Zarządzanie organizacyjno-finansowe projektem" realizowane było w postaci 2dniowych szkoleń wyjazdowych, odbywających się w Ośrodku ZETOM w Jachrance w dn. 13-14.10, 6-7.11 i 26-27.11.2008. Szkolenia te organizowane były dla członków Partnerstw z następujących miejscowości:

 • Warszawa-Mokotów (6-7.11)
 • Michałowice (6-7.11)
 • Łomianki (6-7.11)
 • Liw k/Węgrowa (26-27.11)
 • Krasnosielc (26-27.11)
 • Żyrardów (13-14.10)
 • Różan (13-14.10)
 • Warszawa-Bemowo (13-14.10)
 • Zalesie k/Warszawy (13-14.10)
 • Słupno (6-7.11)

Uzupełniającą do wyjazdowych ofertą szkoleniową były szkolenia stacjonarne, w miejscowościach poszczególnych Partnerstw. Łącznie zorganizowano 5 takich szkoleń z następujących tematów:

 • Słupno (15.12) - Obszary projektowe wniosków do POKL
 • Sochaczew (16.12) - Ewaluacja i rozliczanie projektów
 • Liw k/Węgrowa (16.12) - Rozliczanie projektów
 • Krasnosielc (17.12) - Generator wniosków do POKL
 • Różan (17.12) - Tworzenie projektów i pisanie wniosków
 • Zalesie k/Warszawy (29.12) - Promocja i PR

Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 169 osób z 10 Partnerstw Lokalnych z Mazowsza. Liczymy, że uczestnictwo w organizowanych przez BORIS szkoleniach dało członkom Partnerstw narzędzia do lepszego zarządzania realizowanymi projektami, co zdaje się potwierdzać opinia jednej z uczestniczek: "Szkolenie było dla nas przydatne, ponieważ właśnie zaczęliśmy realizować projekt z PO KL i zupełnie nie wiedzieliśmy, <>. Na szkoleniu jasno było powiedziane, co i jak, to było dla nas bardzo budujące".

Nowa publikacja o Partnerstwach Lokalnych

Miło na poinformować, że Stowarzyszenie BORIS wydało nową książkę promującą tematykę współpracy międzysektorowej "Partnerstwa Lokalne dla rozwoju społecznego", autorstwa Zbyszka Wejcmana. Publikacja przedstawia pojęcie partnerstwa lokalnego, pokazuje doświadczenia tworzenia takich grup, opisuje też 9 istniejących w 2008 r. Partnerstw na Mazowszu. Książka dostępna będzie w siedzibie BORIS od końca stycznia, będziemy ją też dystrybuować na naszych spotkaniach.

ZAPROSZENIE

POWIAT ŻYRARDOWSKI

i

PARTNERSTWO LOKALNE -

"Partnerstwo na rzecz rozwoju Powiatu Żyrardowskiego"

zapraszają na

Powiatowe Obchody Światowego Dnia Wolontariusza


Seminarium

"Partnerska rola władz lokalnych oraz reprezentacji organizacji pozarządowych i przedsiębiorców".


09 grudnia 2008 roku

"Szpularnia"

Żyrardów ul. Nowy Świat 8/1

III Mazowieckie Forum "Partnerstwa Lokalne dla rozwoju społecznego"

W dn. 23 i 24 października 2008 r. odbyło się III Mazowieckie Forum, tym razem pod hasłem "Partnerstwa Lokalne dla rozwoju społecznego". Spotkanie to miało na celu promocję mazowieckiego modelu Partnerstw Lokalnych, pokazania przykładów dobrych rozwiązań i praktyk w zakresie rozwoju lokalnego, przedyskutowania przez uczestników wybranych zagadnień związanych z animacja lokalną. Podczas Forum uczestnicy zapoznali się z działaniami powstającej Mazowieckiej Sieci Partnerstw Lokalnych omówionymi przez Zbigniewa Wejcmana, wzięli udział w prezentacjach poświęconych wybranym zagadnieniom rozwoju lokalnego i regionalnego na Mazowszu i w kraju. Omówienia modelu Grup Partnerskich podjął się Grzegorz Grabowski z Grupy Partnerskiej "Cudu nad Wisłą". Kilka przykładów działań partnerstw, z jakimi przyjechali pozostali goście to Partnerstwo na rzecz Rozwoju Ziemi Krasnosielckiej (Urszula Dembicka), partnerstwa osiedlowe w Łodzi (Łukasz Waszak, OPUS/SPLOT) oraz partnerstwa z województwa dolnośląskiego (Łukasz Domagała, RCWIP/SPLOT). Ciekawym wystąpieniem programowym była prezentacja rozwoju koncepcji prawno-organizacyjnej partnerstw w Polsce, dokonana przez Cezarego Miżejewskiego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

W trakcie konferencji odbyły się również warsztaty, w trakcie których dyskutowano rolę i wyzwania animatora partnerstw lokalnych.

Podczas konferencji wdrażanie innowacji społecznych na Mazowszu w okresie ostatnich 15 lat podsumował prezes Stowarzyszenia BORIS, Paweł Jordan. Uczestnicy otrzymali też publikację związaną z tematej jego wystąpienia. Miłym akcentem było wręczenie prezesowi Jordanowi pamiątkowej tablicy z okazji piętnastolecia działalności BORIS przez przewodniczącego Sieci SPLOT - Łukasza Domagałę.

III Mazowieckie Forum, w którym wzięło udział ponad 90 osób, zorganizowało Stowarzyszenie BORIS dzięki finansowemu wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Obejrzyj galerię zdjęć

Współpraca z nowymi partnerstwami

Miło mi poinformować, że rozpoczęliśmy współpracę z kilkoma nowymi partnerstwami lub ich grupami inicjatywnymi, z którymi mamy kontakty od jakiegoś czasu i aktywnie pomagamy w ich pracach. Są to inicjatywy z Warszawy-Bemowo (zawiązane Bemowskie Porozumienie Organizacji Pozarządowych), z gminy Różan oraz z Zalesia Górnego i okolic. Liczymy, że sukcesywnie wchodzić będą do naszych wspólnych przedsięwzięć i spotkań.

Szkolenia z zakresu zarządzania projektem

Przypominamy, że zgodnie z życzeniem Partnerstw, Stowarzyszenie BORIS zorganizowało szkolenia z zakresu organizacyjno-finansowego zarządzania projektem. W szkoleniu mogą uczestniczyć członkowie Partnerstw zarówno z organizacji pozarządowych, jak i instytucji publicznych, a także sympatycy Partnerstw, których chcielibyście włączyć do swoich prac.

Terminy szkoleń to:

 • 13-14 października (Sochaczew, Żyrardów, Słupno, Różan, Zalesie i Bemowo)
 • 6-7 listopada (Mokotów, Michałowice, Pionki, Łomianki)
 • 27-28 listopada (Liw, Krasnosielc)

Wszystkie szkolenia odbywają się w ośrodku ZETOM w Jachrance (dojazd we własnym zakresie, wszystkie pozostałe koszty w tym nocleg pokrywa organizator). Zapraszamy!

Wydarzenia w Partnerstwach

Przypominamy o możliwości dofinansowania dwóch spotkań partnerskich w tym roku. Jedno to wydarzenie o charakterze promocyjno-informacyjnym, związanym z działalnością partnerstwa lub jakimś zagadnieniem ważnym dla jego uczestników (np. polityka wobec rodzin zastępczych, rozwój kultury na obszarach wiejskich, przygotowanie nowelizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych…). Drugie spotkanie powinno koncentrować się wokół zagadnień przedsiębiorczości społecznej - ekonomizacja organizacji pozarządowych, możliwości tworzenia spółdzielni socjalnych, dobre praktyki prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty ekonomii społecznej, rola i możliwości wsparcia ekonomii społecznej przez samorząd terytorialny… W przygotowaniu spotkania oczywiście pomaga Stowarzyszenie BORIS. Spotkania odbyły się do tej pory w Liwie i Słupnie, zaplanowane są w Żyrardowie, Zalesiu Górnym i Michałowicach. Uczestniczyli w nich zarówno członkowie partnerstw, jak i inne osoby z danej społeczności.

Spotkanie przedstawicieli Partnerstw Lokalnych z Mazowsza w Warszawie

Realizując postulat II Forum Partnerstw z czerwca, 18 września podczas Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych odbyło się spotkanie przedstawicieli wiekszości Partnerstw Lokalnych z Mazowsza. Prowadzący - Paweł Jordan i Zbigniew Wejcman - zaproponowali dyskusję wokół kilku tematów:

 • podsumowanie bieżących wydarzen, działań, problemów i sukcesów
 • wnioski z dotychczasowych doświadczeń współpracy pomiędzy poszczególnymi partnerstwami oraz między partnerstwami i BORIS
 • możliwości i perspektywy utworzenia Mazowieckiej Sieci Partnerstw Lokalnych

Uczestnicy po podzieleniu się informacjami o aktualnych wydarzeniach porozmawiali o przyczynach, dla których warto zacieśniać obszar współpracy pomiędzy samymi partnerstwami. Padały argumenty o zróżnicowanych doświadczeniach, specyfice działan poszczególnych grup, komplementarności zasobów. Jesteśmy różni i dzięki temu wzajemnie atrakcyjni i potrzebni sobie nawzajem - tak można streścić oczekiwania. Wynikiem tej dyskusji było wsparcie pomysłu, który pojawił się już w czerwcu, o konieczności tworzenia Mazowieckiej Sieci Partnerstw Lokalnych.

Funkcje sieci sprowadzają się do trzech podstawowych:

 • wzajemne wsparcie partnerstw, wymiana doświadczeń i zasobów
 • wspólna promocja idei partnerstw lokalnych na Mazowszu i w kraju
 • podejmowanie w razie konieczności działań rzeczniczych wobec władz regionalnych

Ponadto, bardziej konkretnie, sieć mogła by informować otoczenie poszczególnych partnerstw o udziale danego partnerstwa w takiej strukturze, co powinno wzmacniać rolę i pozycję tych grup, które tego potrzebują w swoim środowisku. Sieć, w której uczestniczą małe i duże Partnerstwa Lokalne, młode i bardziej doświadczone, z niewielkich gmin wiejskich i ze stolicy może być znaczącym wsparciem o charakterze promocyjnym i organizacyjnym.

Oczywiście od pomysłu do realizacji jest daleka droga i nie należy jej skracać. Uczestnicy wskazali na perspektywę roku jako realną do rzeczywistego utworzenia Mazowieckiej Sieci Partnerstw Lokalnych, nawet z najlżejszą strukturą wewnętrzną i określonymi zadaniami.

Zaproszenie

II Forum Partnerstw Lokalnych na Mazowszu

10-11 czerwca 2008, Jachranka


W tym roku, już po raz drugi mieli okazję spotkać się przedstawiciele Partnerstw Lokalnych zawiązanych i działających na terenie województwa mazowieckiego. Plan Forum podzielony został na dwa dni. Łącznie przybyło około 35 osób-przedstawicieli różnych partnerstw. W trakcie spotkania mieli oni okazję zaprezentować inicjatywy, jakich się podjęli w ostatnim roku, a także podzielić się planami na przyszłość. Ta część Forum była okazją do tworzenia wzajemnych inspiracji oraz wymiany różnorodnych, jak się okazało, zgromadzonych doświadczeń. Ważnym punktem spotkania była wizyta p. A. Kornatowskiego, wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Mazowszu i podpisanie umowy partnerskiej o współpracy w działaniach na rzecz partnerstw lokalnych pomiędzy WUP a Stowarzyszeniem BORIS.


Drugi dzień poświęcony został zagadnieniom wypracowanym przez uczestników Forum metodą open space, zaproponowaną przez trenerów: Pawła Jordana oraz Zbigniewa Wejcmana.

Wynikiem tej pracy stało się wyłonienie dwóch obszarów merytorycznych:

 • zorganizowanie serii lokalnych seminariów promujących działalność Partnerstw oraz
 • zintensyfikowanie bezpośredniej współpracy mazowieckich partnerstw lokalnych,

wokół których przeprowadzono dyskusje w mniejszych zespołach roboczych.


Efektem prac pierwszej grupy było wypracowanie ciekawych koncepcji organizacji lokalnych seminariów o zasięgu ponadgminnym lub powiatowym, promujących działania partnerstw, ich efekty i wpływ na zmianę społeczną. Spotkanie drugiej grupy przyniosło inspirującą dyskusję na temat możliwości utworzenia sieci mazowieckich partnerstw lokalnych. Stąd rozmawiano o korzyściach wynikających z takiej nowej formy współpracy bezpośredniej oraz omawiano możliwe struktury i formy działania. Jeżeli pozostali członkowie partnerstw wyrażą poparcie dla pomysłu ściślejszego sieciowania kwestie wymagające dalszych rozmów zostaną omówione podczas kolejnego spotkania, które roboczo ustalono na 18 września br. (w trakcie IV Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie).

Zaproszenie

Zaproszenie na Dni Aktywnej Społecznosći

Zaproszenie na II Forum Partnerstw Lokalnych na Mazowszu

Zbliża się czerwiec, a zatem oficjalnie zapraszamy przedstawicieli wszystkich współpracujących ze Stowarzyszeniem BORIS grup na drugie już Forum Partnerstw Lokalnych. Odbędzie się ono w ośrodku ZETOM w Jachrance w dn. 10 - 11 czerwca. Jak zwykle pokrywamy wszystkie koszty (tym razem poza dojazdem). I podobnie jak w zeszlym roku zapraszamy po 5 osób z każdego Partnerstwa, najlepiej przedstawicieli zarządów i zespołów koordynacyjnych (lub sekretarzy grup tematycznych).

Prosimy o przygotowanie krotkich prezentacji (do 10 minut) o ostatnich działąniach Partnerstw, sukcesach, trudnościach i planach. Prosimy o prezentacje w PowerPoint - kilka slajdów z najważniejszymi informacjami (juz bez celow, zasad i innych kwestii "ideologicznych"). Prezentacje te posłużą też do uzupełnienia przygotowanej przez nas tegorocznej publikacji o parterstwach.

Ponadto w drugiej części pierwszego dnia wspólnie ustalimy - metodą open space - jakie zagadnienia należy przedyskutować we środe. Zobaczymy, jak ten eksperyment się uda! A zatem środa to intensywna praca merytoryczna nad nasza wspolną przyszłością w okresie następnych kilkunastu miesięcy.


Serdecznie zapraszamy!

Kwietniowe szkolenia w Jachrance

W ramach szkoleń prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego przy Stowarzyszeniu BORIS 4 partnerstwa - z Michałowic, Sochaczewa, Warszawy Mokotów oraz Żyrardowa (powiatu) uczestniczyły w szkoleniach "Efektywna komunikacja w grupie partnerskiej" (22-25.04.2008). Trenerami byli: Joanna Jakubowska (Partnerstwo "Nasza 19" ze Słupna) oraz Joanna Marszał-Kotas i Zbyszek Wejcman (BORIS). W trakcie dwudniowego szkolenia każda z grup miały też możliwość zreflektowania swoich dotychczasowych działań i zaplanowania kilku wydarzeń na nadchodzące miesiące. Nie obyło się też bez tradycyjnych integrujących spotkań wieczornych…


Obejrzyj galerię zdjęć ze szkoleń

NOWE PARTNERSTWO LOKALNE

Miło mi poinformować, że w województwie mazowieckim powstało kolejne partnerstwo. 11 lutego 2008 r. w wyniku starań Starostwa Powiatowego oraz grupy inicjatywnej - wspieranych przez nasze stowarzyszenie w ramach Regionalnego Ośrodka EFS - zawiązało się Partnerstwo na rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego. Gratulujemy!

SZKOLENIA WIOSENNE

Wszystkim Partnerstwom, z którymi pracujemy od wiosny 2007 r. przypominamy o planowanych na najbliższe miesiące szkoleniach dla grup partnerskich:


Data Temat Trener Miejsce
26.02.2008, godz.9.00 - 16.00 Tworzenie wniosku do EFS Daria Sowińska-Milewska Partnerstwo dla Dzielnicy Mokotów
27.02.2008, godz.10.00 - 17.00 Tworzenie wniosku do EFS Joanna Krasnodębska Partnerstwo Sochaczew
11.03.2008, godz.10.00 - 17.00 Tworzenie wniosku do EFS Joanna Krasnodębska Partnerstwo Góra Kalwaria
22-23.04.2008, od godz. 11.00 Komunikacja w partnerstwie Zbigniew Wejcman Jachranka, Ośrodek Zetom, Jachranka 76A, Serock (Partnerstwa z Mokotowa i Żyrardowa)
24-25.04.2008, od godz. 11.00 Komunikacja w partnerstwie Zbigniew Wejcman Jachranka, Ośrodek Zetom, Jachranka 76A, Serock (dla grup z Sochaczewa, Michałowic i Góry Kalwarii)

Szkolenia wyjazdowe odbędą się w znanym już Ośrodku ZETOM w Jachrance. Zespoły Koordynacyjne Partnerstw jak zwykle prosimy o pomoc w organizacji grup uczestników. W sprawach organizacyjnych pomocna będzie Państwu nasza nowa koleżanka, Ewelina Markowska, asystentka ds. szkoleń w ROEFS.

RAPORT O MAZOWIECKICH PARTNERSTWACH

Chcielibyśmy zarekomendować naszym Partnerom raport, jaki powstał w oparciu o wasze materiały, opisujący nasze wspólne doświadczenia w tworzeniu Partnerstw Lokalnych na Mazowszu w 2006 i 2007 roku.

Mamy nadzieję, że ten tekst pokazuje, jaki ogrom pracy i zadań zrealizowaliście Państwo na rzecz swoich społeczności, instytucji i środowisk. Jest to początek drogi, liczymy na współpracę w następnych latach nad wdrażaniem - poprzez Partnerstwa - kolejnych instrumentów rozwoju społecznego.

Raport może służyć celom promocyjnym, edukacyjnym oraz kronikarskim.

Uwaga: raport jest w wersji PDF, czyli do ściągnięcia na komputer i samodzielnego wydrukowania, najlepiej na kolorowej drukarce. Wszelkie komentarze mile widziane!


Pobierz raport

SPOTKANIE KOORDYNATORÓW

Przypominamy, że 13 marca w Warszawie organizujemy spotkanie dla przedstawicieli wszystkich Partnerstw (dla członków zespołów koordynacyjnych lub zarządów). Chcemy porozmawiać o najbliższych i dalszych planach, związanych z waszymi potrzebami edukacyjnymi oraz z możliwościami finansowania działań.

Szczegółowe informacje o spotkaniu roześlemy pocztą elektroniczną w najbliższym czasie.

ZAPROSZENIE

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki - Administrator projektu "Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek" oraz Fundacja "Jesteśmy Aktywni" mają przyjemność zaprosić na Forum Dobrych Praktyk Partnerstwa Lokalnego pod patronatem Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", które odbędzie się 10 marca 2008 r. w Warszawie, przy ul. Złotej 7/9 w Akademickim Centrum Kultury Uniwersytetu Warszawskiego "Hybrydy". Udział jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

Małgorzata Kozłowska-Stora

Koordynator Forum Dobrych Praktyk Partnerstwa Lokalnego

tel.0-510.294.717, e-mail: konferencja@jestesmyaktywni.pl

Ostatnie spotkania partnerstw w 2007 - podsumowanie

W ostatnim okresie niemalże wszystkie współpracujące z BORIS Partnerstwa Lokalne zorganizowały spotkania lub szkolenia dla swoich uczestników. Spotkania takie odbyły się w Górze Kalwarii (26 XI i 17 XII), w Liwie (5 XII), Krasnosielcu (6 XII), Pionkach (14 XII). Planowane są jeszcze spotkania szkoleniowe w Słupnie i Sochaczewie. Natomiast zawiązujące się Partnerstwo w powiecie żyrardowskim zostało uhonorowane przez Starostę Żyrardowskiego dedykowanym mu Koncertem Wigilijnym, który odbył się 14 XII.

Ponadto - i jest to bardzo ważna i dobra wiadomość - w wyniku naszych wspólnych kilkumiesięcznych starań na Mazowszu formalnie powstały 3 nowe partnerstwa: w Michałowicach (11 XII), w Warszawie-Mokotów (14 XII) oraz w Sochaczewie (19 XII). W trakcie spotkań był czas na zapoznanie się z istotnymi informacjami w zakresie źródeł finansowania, ekonomii społecznej, współpracy międzysektorowej, jak i - w przypadku powstających partnerstw - na uroczyste zawiązanie grup partnerskich (przyjęcie deklaracji członkowskich i regulaminu, wystąpienia członków Partnerstwa i władz lokalnych). Więcej informacji na podstronach Partnerstw (obok).

Ważnym wydarzeniem dla Partnerstwa dla Łomianek było zorganizowanie 17 XII Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Warszawskiego-Zachodniego "Partnerstwo dla Łomianek- jako przykład współpracy lokalnych organizacji". Na całodzienne seminarium w którym wzięło udział ok. 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych władz i innych partnerstw z Mazowsza złożyły się prezentacje wybranych partnerstw (Łomianki, Słupno, Nowy Dwór Mazowiecki), omówienie szans i barier rozwoju partnerstw i innych form współpracy międzysektorowej (BORIS), dyskusje nt. lokalnych Programów Współpracy (Łomianki). Forum uświetniła pani Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki, która aktywnie uczestniczyła w całym spotkaniu. Miłym akcentem na zakończenie dnia był występ artysty Edwarda Hulewicza ("Za zdrowie pań, za zdrowie!"). Pełna relacja wkrótce.

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ziemi Krasnosielckiej w Jachrance

W dniach 13-14 listopada 2007 roku, warszawskie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS zorganizowało szkolenie dla grup partnerskich z zakresu autoprezentacji i współpracy z mediami oraz planowania działań partnerstw. W ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym nad Zalewem Zegrzyńskim spotkali się członkowie trzech partnerstw z mazowieckich gmin Słupno, Liw i Krasnosielc. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską miały na celu wskazanie możliwości wykreowania swojego wizerunku. Ćwiczenia pokazały wielką rozbieżność między tożsamością (za kogo się uważasz) a wizerunkiem (jakiego cię postrzegają) i dały dużo cennych wskazówek co robić, żeby ten stan poprawić. Spotkanie grup z rozmaitych środowisk pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz było przyczynkiem do podpatrzenia co robią inni, jakie mają problemy, jak starają się je rozwiązywać i z jakim skutkiem. Nie przynieśliśmy gminie wstydu, a długie "nocne Polaków rozmowy" zaowocowały nowymi pomysłami i propozycjami współpracy międzypartnerskiej.

Ponadto w trakcie zajęć członkowie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ziemi Krasnosielckiej określili zakres działań Partnerstwa na 2008 rok. Obok zadań będących na stałe w naszym kalendarzu najważniejsze z nich to:

 • promocja grupy partnerskiej poprzez opracowanie ulotki informacyjnej i rozpisania konkursu na logo partnerstwa
 • reaktywowanie przynajmniej jednego Koła Gospodyń Wiejskich (Pienice)
 • budowa boisk wiejskich
 • prace pilotażowe mające na celu uruchomienie świetlic wiejskich
 • opracowanie programu dla dzieci niepełnosprawnych zakończonego spartakiadą
 • przegląd kolęd i pastorałek
 • prezentacja potraw wigilijnych połączona z degustacją
 • uaktywnienie i wyłonienie lidera we wsi Raki oraz założenie tam Klubu Seniora
 • zmiana formuły obchodów Dnia Dziecka (przekształcenie Dnia Sportu w Dzień Rodziny)
 • festyn wiejski "Dzień Ziemniaka" w Niesułowie
 • przygotowanie projektu pod budowę Centrum Integracji Niesułowian
 • włączenie sołtysów w skład grupy partnerskiej
 • szkolenia członków grupy

Plany bardzo ambitne, ale mając takich członków na pewno do zrealizowania!!!


Tomasz Bielawski


Planowane spotkania partnerstw w listopadzie i grudniu 2007

W najbliższym czasie odbędą się szkolenia i spotkania istniejących i zawiązywanych partnerstw lokalnych w:

 • Górze Kalwarii - 26 listopada
 • Liwie - 5 grudnia
 • Pionkach - 14 grudnia
 • Górze Kalwarii - 17 grudnia (zawiązanie Partnerstwa)
 • Łomiankach - 17 grudnia ("Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Warszawskiego -Zachodniego. Partnerstwo dla Łomianek- jako przykład współpracy lokalnych organizacji")
 • Michałowicach - 11 grudnia (zawiązanie Partnerstwa)
 • Warszawa-Mokotów - 14 grudnia (zawiązanie Partnerstwa)

oraz w Sochaczewie i Żyrardowie.

W trakcie spotkań przewidziane są krótkie szkolenia (źródła finansowania, ekonomia społeczna, współpraca międzysektorowa), jak i - w przypadku powstających partnerstw - uroczyste zawiązanie grup partnerskich, przyjęcie deklaracji członkowskich i regulaminu.

Szkolenia dla istniejących partnerstw z Mazowsza

W dn. 13-14 listopada w ośrodku ZETOM w Jachrance trzy partnerstwa:

 • Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ziemi Liwskiej
 • Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ziemi Krasnosielckiej oraz
 • Partnerstwo na Rzecz Gminy Słupno "Nasza 19"

uczestniczyły w dwudniowym szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie BORIS. Spotkanie finansowane było przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Tematami zajęć była promocja i budowanie wizerunku partnerstwa (szkolenie to prowadziła Dorota Pieńkowska oraz Andrzej Pietrucha) oraz analiza i planowanie wydarzeń na 2008 rok (trenerzy: Paweł Jordan i Zbigniew Wejcman). Efekty prac poszczególnych partnerstw zostaną wkrótce zamieszczone na ich odpowiednich podstronach.

Szkolenia były ocenione jako bardzo udane i potrzebne, o czym świadczą informacje z ankiet ewaluacyjnych. Nie zabrakło też miejsca na integracyjną zabawę przy muzyce i śpiewach na żywo.

Poniżej kilka zdjęć ze szkoleń


zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4
zdjęcie 5
zdjęcie 6

Szkolenia w Jachrance

Grupa Partnerska ARCHIPELAG z Pionek i "Partnerstwo dla Łomianek" w dn. 09-10.10 uczestniczyły w zorganizowanych przez Stowarzyszenie BORIS szkoleniach nt. promocji i budowania wizerunku. Zapotrzebowanie na taki temat zostało sprecyzowane podczas naszego Forum Partnerstw w czerwcu. Szkolenie prowadziła Dorota Pieńkowska, doświadczona trenerka, a przede wszystkim osoba która zna ten temat praktycznie (autorka książki "Public Relation w organizacjach pozarządowych"). W trakcie dwudniowego szkolenia grupy miały też możliwość zreflektowania swoich dotychczasowych działań i zaplanowania wydarzeń na 2008 rok.

Ponadto w tym samym czasie w ośrodku ZETOM - gdzie szkoliły się Partnerstwa z Pionek i Łomianek - powstające Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy Michałowice OGNIWO szkoliło się w zakresie metodologii tworzenia projektów do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie prowadziła Joanna Krasnodębska, doradczyni w Regionalnym Ośrodku EFS działającym przy BORIS. Uczestnicy mogli opracować zarysy projektów, które w niedalekiej przyszłości będzie można składać do POKL. Podobnie nowe Partnerstwo dla Mokotowa również przeszło szkolenie z metodologii projektu z Joanną Krasnodębską tydzień później, 16-17 października.

Szkolenia sfinansował Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Poniżej kilka zdjęć ze szkoleń


zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4
zdjęcie 5
zdjęcie 6

Czym są partnerstwa lokalne?

Idea partnerstw lokalnych opiera się na koncepcji rozwoju społeczności lokalnych w oparciu o posiadane przez nie różnorodnych, a nie zawsze zauważalnych zasobów. Wzorcowym modelem rozwoju takich społeczności jest współpraca różnych podmiotów - władz i instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i grup mieszkańców - na rzecz swojej miejscowości. Optymalnym narzędziem takiej współpracy są partnerstwa - instytucje o rosnącym znaczeniu w krajach UE, popularyzowane w Polsce od połowy lat 90. Obecnie w związku z możliwością korzystania ze środków strukturalnych partnerstwa lokalne stają się na powrót atrakcyjnym narzędziem łączącym zasoby publiczne, prywatne i społeczne.

Na terenie Województw Mazowieckiego istnieje już kilka przykładów dobrze funkcjonujących partnerstw lokalnych - Pionki (Partnerstwo "Lokomotywa"), Zielonka (Partnerstwo "Cudu nad Wisłą"), Płock (Partnerstwo na rzecz Powiatu Płockiego). Powstały one z inicjatywy władz lokalnych i miejscowych społeczników, zainteresowanych nowymi instrumentami rozwoju lokalnego, wzorowanych na dużych programach europejskich (LEADER +, EQUAL).

Doświadczenie ROEFS/BORIS

W 2006 BORIS w ramach programu Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS wraz z partnerami wiodącymi zainicjował na Mazowszu powstanie 5 partnerstw:

 • Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ziemi Liwskiej
 • Partnerstwo dla Łomianek
 • Grupa Partnerska ARCHIPELAG w Pionkach
 • Partnerstwo "Nasza 19" w Słupnie
 • Partnerstwo w Krasnosielcu

Wszystkie partnerstwa działają w oparciu o wspólnie przyjęty regulamin, opisujący cele partnerstwa i sposoby ich realizacji, kwestie członkowstwa, strukturę partnerstwa. Grupy są otwarte na uczestnictwo wszystkich zainteresowanych środowisk, a jedynym warunkiem przystąpienia do partnerstwa jest złożenie pisemnej deklaracji uczestnictwa.

Partnerstwa lokalne w wymienionych miejscowościach tworzone są przez przedstawicieli instytucji ze wszystkich sektorów życia społecznego - administracji publicznej (urzędy gmin, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, szkoły gminne i powiatowe, biblioteki, domy kultury, gminne centra informacji, środowiskowe domy samopomocy), sektora pozarządowego (stowarzyszenia, fundacje, uczniowskie kluby sportowe, centra wolontariatu, organizacje harcerskie, kościoły, zespoły charytatywne, grupy nieformalne) oraz biznesu (lokalne kluby biznesu, przedsiębiorcy indywidualni).

Wszyscy oni dobrowolnie poświęcają swój prywatny czas aby wspólnie diagnozować problemy społeczności w której mieszkają, aby współtworzyć i realizować projekty i działania sprzyjające rozwiązywaniu wybranych problemów, aby aktywizować poszczególnych mieszkańców i środowiska które reprezentują do podejmowania wspólnych wyzwań.

Oferta współpracy - w czym możemy pomóc

Pomimo korzyści jakie niosą partnerstwa dla swoich społeczności są to jednak wciąż raczej wyjątki na mapie województwa. Jak każda instytucja społeczna wymagają one stałego wsparcia, pomocy specjalistycznej w rozwoju i edukacji ich uczestników, wsparcia w diagnozie problemów i tworzeniu programów zdolnych im przeciwdziałać. Bez stałej pomocy zewnętrznej partnerstwa często nie znajdują dość wewnętrznej siły aby pokonać najtrudniejszy pierwszy okres swojego istnienia. Dlatego ROEFS przy Stowarzyszeniu BORIS oferuje taką pomoc, również dzięki finansowemu wsparciu ze strony Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Aktywna pomoc Stowarzyszenia BORIS dla społeczności zainteresowanych utworzeniem partnerstwa obejmuje:

 • animowanie lokalnych partnerstw w obszarze rozwoju społecznego i ułatwianie współpracy partnerów w wybranych miejscowościach Województwa Mazowieckiego,
 • pomoc inicjatorom partnerstwa w instytucjonalizacji partnerstwa, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, współpraca przy projektach grupy partnerskiej
 • dostarczanie grupom partnerskim podstawowej informacji i szkoleń w zakresie korzystania ze źródeł finansowania przez organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i grupy nieformalne,
 • promocja programów, przykładów i dobrych praktyk w zakresie prac partnerstw i ich projektów, między innymi poprzez stronę internetową partnerstwa.boris.org.pl
 • doradztwo dla organizacji i instytucji publicznych w zakresie przygotowywanych przez nie projektów.

Dzięki finansowemu wsparciu ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oferta ROEFS w roku 2007 jest bezpłatna.

Spotkanie przedstawicieli partnerstw lokalnych współpracujących z BORIS

Jachranka, 15-16 czerwca 2007-09-06


Po raz pierwszy mieli możliwość spotkania się reprezentanci wszystkich 10 partnerstw lokalnych - już zawiązanych bądź dopiero powstających - działających na terenie województwa mazowieckiego. Blisko 50 osób spędziło ze sobą 2 dni, przedstawiając swoje partnerstwa, ich dorobek oraz plany, dyskutując o przyszłości. Nie zabrakło też integracji uczestników oraz wspólnej zabawy. Spotkanie prowadzili Paweł Jordan i Zbigniew Wejcman.
zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4
zdjęcie 5
zdjęcie 6

Harmonogram spotkań i szkoleń partnerstw lokalnych

Po przerwie wakacyjnej partnerstwa znów zaczynają się spotykać tak, aby podejmować wspólne działania, planować przyszłość partnerstw, włączać chętnych do współpracy.


Odbyły się ostatnio spotkania następujących partnerstw:

 • Michałowice - 28 sierpnia
 • Warszawa Mokotów - 13 września
 • Góra Kalwaria - 18 września
 • Michałowice - 21 września

Planowane spotkania plenarne partnerstw:

 • Warszawa Mokotów - 11 października

Najbliższe szkolenia partnerstw:

 • 09/10.10 - uczestniczą Pionki, Łomianki, Góra Kalwaria, Michałowice
 • 16/17.10 - uczestniczy Warszawa Mokotów
 • 25/26.10 - uczestniczy Sochaczew i Żyrardów
 • 13/14.11 - uczestniczą Liw, Krasnosielc, Słupno

Wszystkie szkolenia odbywać się będą w Jachrance.

W sprawie spotkań i szkoleń prosimy o kontakt z przedstawicielami partnerstw lub z BORIS. Listy kontaktowe znajdują się w zakładce "Kontakty".

Działania partnerstw na Mazowszu

W zakładkach poświęconych partnerstwom lokalnym można znaleźć materiały i relacje z wybranych działań partnerstw podejmowanych w okresie wakacyjnym. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i prezentacji partnerstw oraz przeczytania relacji z imprez organizowanych przez grupy partnerskie. Dzień Dziecka w Górze Kalwarii, Dni Krasnosielca, relacja ze szkoleń dla Michałowic - to tylko kilka przykładów takich wspólnych działań.

Budowanie partnerstw w roku 2007

W wyniku konkursu Komisja Opiniująca (przedstawiciele MCPS, Urzędu Wojewody Mazowieckiego, organizacji pozarządowej CAL oraz BORIS) zarekomendowała BORIS 5 miejscowości, z którymi rozpoczęliśmy prace nad powołaniem partnerstw lokalnych na ich terenie. Są to: Dzielnica Warszawa-Mokotów, Góra Kalwaria, Michałowice, Sochaczew i Żyrardów (powiat).

Pierwszym ważnym wydarzeniem było spotkanie szkoleniowe, w którym uczestniczyło 20 osób - po 4 osoby z każdej społeczności, przedstawiciele instytucji i organizacji wiodących w procesie budowania partnerstw, takich jak ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, urzędy dzielnic, gmin i powiatów, organizacje pozarządowe i inni. Harmonogram dalszych działań w ramach naszej oferty współpracy przedstawia się następująco:

Termin Działanie Miejsce
Kwiecień-maj 2007 Dwudniowe szkolenia dla powstających partnerstw lokalnych:

24-25.04 - Góra Kalwaria,Sochaczew

9-10.05 - Żyrardów

22-23.05 Michałowice i Mokotów 

 
14-15 czerwca 2007 Dwudniowy zjazd przedstawicieli wszystkich partnerstw współpracujących z BORIS - ROEFS (ok. 50 osób z 10 społeczności) Spotkanie wyjazdowe - Jachranka
Lipiec-sierpień 2007 Prace nad zinstytucjonalizowaniem partnerstw Spotkania w wybranych społecznościach
Październik 2007 Dwudniowe szkolenia dla powstających partnerstw z zakresu tworzenia projektów do EFS - PO KL:

9-10.10 - Góra Kalwaria i Michałowice

16-17.10 - Mokotów

25-26.10 - Sochaczew i Żyrardów

Szkolenia wyjazdowe - Jachranka
Styczeń 2008 Seminarium na temat dotychczasowych doświadczeń Warszawa

Liczymy, że w wyniku tych prac:

 • Zostaną zawiązane formalnie (złożenie deklaracji uczestnictwa i przyjęcie regulaminu) partnerstwa w 5 społecznościach dzielnicowych, gminnych i powiatowych
 • Uczestnicy - członkowie partnerstw zdobędą niezbędną wiedzę oraz umiejętności do samodzielnego prowadzenia dalszych prac partnerstw
 • Powstanie partnerstw przyczyni się do polepszenia i zintensyfikowania kontaktów przedstawicieli różnych instytucji i organizacji działających na rzecz 5 miejscowości
 • Uczestnicy - członkowie partnerstw opracują jednostkowe lub wspólne projekty możliwe do zrealizowania i sfinansowania, w szczególności z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

fio
Projekt jest finansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej